Basuki Marg, Mid-Baneshwor, Kathmandu   01-4116128   admin@dcpds-tu.edu.np