Basuki Marg, Mid-Baneshwor, Kathmandu   01-4462988   admin@dcpds-tu.edu.np